Innovation

Den Kreative Platform - Sådan får du (radikalt) nye idéer

I et hurtigt forandrende samfund, hvor danske virksomheder presses af øget konkurrence og finanskrise, og hvor vidensamfundet stiller krav om nytænkning, er der som aldrig nogensinde før brug for nytænkning og nye kreative idéer, for at få vendt skuden. Den Kreative Platform er en metode, der sætter fokus på nytænkning, kreativitet og tværfaglighed, og som hjælper dig (og din virksomhed) med at anvende al den viden, I har, uden at I hæmmes af bedømmelser og vanetænkning.

Innovation

Her får du en introduktion til metoden. Hvis du er interesseret i at arbejde mere med den kreative proces, ligger der en masse materiale gratis til rådighed på Aalborg Universitets hjemmeside.

Den Kreative Platform

Udviklet af Aarhus universitet. Anvendes af skoler, universiteter og virksomheder,  som vil skabe nye idéer. Den Kreative Platform er ikke et egentligt innovationsværktøj, men en proces, enhver problemstilling kan behandles i, hvis der er brug for en nytænkende løsning.

Hvordan ser den kreative proces ud?

Formålet med Den Kreative Platform er at muliggøre en uhæmmet anvendelse af al din viden. Og hvad betyder det så, at man ”anvender viden uhæmmet”? Uhæmmet betyder i denne sammenhæng, at du anvender al den viden, du har uden at lade dig bremse af sociale, kulturelle eller faglige begrænsninger og regler.  Det er nemlig ifølge forskningen, når du er uhæmmet, at du får de bedste ideer.

For at skabe den idégenerende tilstand, hvor vi giver os hen til den kreative proces, er der tre ting, der skal være til stede blandt deltagerne :

 1. Tryghed til at turde
 2. Koncentration til at kunne
 3. Motivation til at ville

Disse tre elementer hviler på fire principper, som sammen skaber engagement, åbenhed og den uhæmmede anvendelse af den viden, vi søger.

 1. Horisontal tænkning
 2. Ingen bedømmelse
 3. Opgave fokus
 4. Parallel tænkning

(Den Kreative Platform)

Vi vender senere tilbage til, hvad disse fire principper dækker over.

Idégenereringsprocessen kan vare alt fra få timer til flere dage. Længden er dog typisk mellem 5 timer og 2 døgn. Den kreative Platform forløber altid efter en bestemt skabelon, der består af 6 faser:

 1. Forberedelsen: Her fastlægger man rammerne for processen. Hvem er med? Hvad er programmet? Hvor skal de være? Forberedelsen udføres normalt meget dybdegående og præcist. Altså den reelle planlægning af det idégenererende arrangement.
 2. Den Røde Løber: Her tages deltagerne “op” på den kreative platform. Altså en form for introduktion til platformen, der sigter mod at skabe aktiv deltagelse.
 3. Opgaven: Kort præsentation af opgave eller problemstilling helst uden fagligt input.
 4. Idéudvikling: Svar og løsninger leges frem ved uhæmmet at bruge sin viden.
 5. Eventuel tilvejebringelse af fagligheder: Pointen er, at fagligheder først bruges, når man har valgt, hvilken idé, der skal udvikles.
 6. Den Blå Løber: Det modsatte af den røde løber. Her tages deltagerne “ned” fra den kreative platform og arrangementet afsluttes.

(Et typisk forløb på Den Kreative Platform)

De fire principper

Den Kreative Platform bygger, som sagt, på fire principper, der tilsammen skaber grundlaget for, at den uhæmmede brug af viden kan finde sted.

Horisontal Tænkning

Forestil dig, at alt det, du ved fra, hvordan du børster tænder til udrugning af kyllinger, er placeret i et stort bibliotek inddelt i forskellige sektioner. Din viden om fodbold ligger i én sektion, mens madlavning og cykling ligger i nogle andre. Målet med Den Kreative Platform er at gøre dig i stand til at anvende viden fra fodbold-sektionen til at løse et problem fra f.eks. børste-tænder sektionen. For at gøre dette, skal du slippe de barrierer, der normalt betyder, at du anvender fodbold-viden til at løse fodboldrelaterede problemer.

Horisontal Tænkning går basalt set ud på, at ”stjæle” principper fra én sektion i det mentale bibliotek til at løse et problem fra en anden sektion. Når du anvender eksisterende viden i nye kombinationer, opstår der nye idéer. Denne anvendelse af viden på tværs af sektioner er målet med Den Kreative Platform. De øvrige tre principper støtter op om, og er med til at gøre den Horisontale Tænkning mulig.

Ingen Bedømmelse

Tryghed til at turde deltage i den skabende proces, er måske den aller vigtigste forudsætning for skabelsen af nye ideer. En af forudsætningerne for at skabe denne tryghed er, at vi ikke føler os bedømt, hverken positivt eller negativt.

At turde deltage, er en tilstand, hvor man tør være tilstede, som den man er og bidrage engageret med sine ideer og input. Forskning viser, at vi konstant bruger energi på at opretholde, positionere og agere i relationer med andre, og på den måde begrænser hinanden. I forsimplet form bruger Den Kreative Platform sproget til at fremelske ’Ingen Bedømmelse’. Det gøres via ’Ja, og…’ øvelser samt kropslige og verbale 3D øvelser.

’Ja, og …’ øvelser

Den kreative indstilling handler om, at kunne sige JA til (næsten) hvad som helst. Hvis vi præsenteres for en idé, som f.eks. at pumper skal virke på samme måde som en hund, der æder og og har afføring – så vil vi med den kreative indstilling sige JA, og nysgerrigt lege med de muligheder, den idé giver – f.eks. at pumper skal virke som et tarmsystem. Uden den kreative indstilling ville vi måske væmmes ved idéen eller skyde den fra os, fordi den virker useriøs.

Det eneste, der er sikkert, når man bruger et ’Nej!’ eller et ’Ja, men..!’, er, at ideen stoppes. Resultatet af et ’Ja, og …” bliver derimod nye idéer, altså at idéer bevæger sig videre til nye former. Denne idé-bevægelse er ekstremt vigtig for at kunne arbejde kreativt.

3D-øvelser – Sprog, krop og indstilling

3D øvelserne tager udgangspunkt i den såkaldte 3D pædagogik, der involverer de tre dimensioner: sprog, krop og indstilling.

3D cases er en form for ”øvelser” eller lege, der har til formål at ændre deltagernes  mentale (og fysiske) indstilling, så det bliver lettere for dem at indgå i et skabende kreativt nærvær sammen. Når deltagerne  bruger kroppen, frigøres deres viden, deres indstilling ændres, og de får energi til at tænke og handle. 3D cases udgør fundamentet i afviklingen af et undervisnings- eller udviklingsforløb på Den Kreative Platform.

At bruge sproget som værktøj til at fremme en ’Ikke Bedømmende’ adfærd, kendes også fra metoden ’appreciative inquiry’ og ’non violent communication’, på dansk bedre kendt som værdsættende samtale og girafsprog. De to metoder har det til fælles, at de baserer kommunikation og udvikling på egne opfattelser og egne følelser. Dvs. det den enkelte oplever, og ikke hvad den enkelte bedømmer som værende rigtig eller forkert.

Opgave Fokus

Processen på Den Kreative Platform bygger på det at give ’en opgave og en deadline’ ad gangen. Det sætter fokus på noget udenfor den enkelte. Og giver den enkelte mulighed for at hengive sig fuldstændig kompromisløst til opgaveløsning. En simple opgave huskes og giver ro til fordybelse.

Opgave Fokus giver motivationen til at ville. At ville, vil sige, at man vil bruge sin energi på et bestemt formål. Motivation er lysten til at finde en løsning og gøre en forskel. Eller med andre ord, at nå et givent mål. Opgaven giver aktiviteten mening. På spørgsmålet: ”hvorfor gør du det her?” kan man svare at, ”jeg har ’lysten’ til at finde en løsning på opgaven”. Hvis opgaven var at vinde et verdensmesterskab i roning, bliver løsningen på en opgave med andre ord til et mål. Når vi anvender princippet om Opgave Fokus, arbejder vi med målstyring. Brugt på den rigtige måde opleves det som en stærk motivation og energisk drivkraft i processen. Og at gå fra opgave til opgave, holder processen i gang og energien høj.

Hjerneforskere arbejder med begrebet flow, som en lykkelignende tilstand, hvor vi, opslugt af en opgave, glemmer tid og sted. For at opnå en tilstand af flow, skal vi være trygge, hvilket Den kreative Platform bl.a. skaber via Opgave Fokus. Også principperne om Ingen Bedømmelse og Parallel Tænkning støtter dette formål.

Parallel Tænkning

Parallel Tænkning drejer sig om koncentration. Det, at være til stede og være nærværende uden forstyrrelser. Forstyrrelser kan komme udefra eller indefra. Ydre forstyrrelser kan f.eks. være telefonen, eller det kan være diskussion med andre i en gruppe. Indre forstyrrelser kan være tanker, der på kryds og tværs farer hen over frontallapperne. Den Kreative Platform forsøger at fjerne begge typer. Ure og telefoner samles ind og refleksioner, diskussioner, argumentationer afgrænses. Og i forhold til den indre forstyrrelse så holdes alle stramt i et parallelt forløb med fokus på de samme opgaver samtidig.

Ved Parallel Tænkning, tænker hver deltager parallelle tanker samtidig med andre. Når vi tænker i normale sammenhænge, prøver vi ofte at gøre/tænke for meget på en gang. Vi kikker måske på informationer, genererer idéer og bedømmer andres idéer og tanker, alt sammen på samme tid.

Edward de Bono, som bl.a. udviklede de 6 tænkehatte, brugte følgende metafor til at forklare parallel tænkning:

”Forestil dig at vi har en bygning, og at fire mennesker ser på hver side af bygningen. Gennem en walk-talkie argumenterer de hver især for at de ser bygningen på den rigtige måde. Idéen med parallel tænkning er at alle skal bevæge sig rundt om bygningen og se den fra de andres synspunkt på turen. Så i stedet for en konfrontation mellem synspunkter, ser parterne i samme retning, men retningerne skifter”.

De 6 tænkehatte er en praktisk måde til at tænke parallelt. Når man tager en bestemt hat på, tænker alle på den måde hatten indikerer. På Den Kreative Platform anvendes nogle andre teknikker for at få effekten af parallel tænkning ind i gruppens proces. Teknikkerne er simple og kan anvendes i enhver situation, hvor mennesker mødes. Det drejer sig om:

 • Fokuser aldrig på individer – kun på opgaven.
 • En opgave – en deadline.
 • Tag ansvaret væk fra deltagerne – proceslederen tager al ansvar for processen.
 • Alle pauser holdes alene.
 • Fjern alt der forstyrrer ift. at koncentrere sig om opgaven.

Hvem bruger Den Kreative Platform?

Den Kreative Platform kan anvendes alle steder. Det kan være til at få 3000 nye idéer, men det kan også være til ”driftsopgaver” såsom at afholde medarbejdersamtaler, vedligeholde et IT system, gøre rent, afholde møder, udfylde timesedler, eller en hvilken som helst opgave i en organisations daglige arbejde.

På Den Kreative Platform er en metode til at bringe viden i anvendelse. En idé udtrykker én mulighed baseret på den viden, der er tilstede i processen. Formålet med at få en idé er alene at kunne få en idé mere, og så er den forrige idé ligegyldig. Idé på idé på idé udtrykker en bevægelse fra et behov mod en implementeret løsning, hvor den viden, der er tilstede kan få lov at flyde frit og blive anvendt uhæmmet i den række af øjeblikke, der er fra behov til implementering.

Der foretages ingen (analytiske) valg på Den Kreative Platform. Når en gruppe arbejder sig fra idé til idé, følger de energien i form af et engagement, der er styret af gruppens fælles fornemmelse af, hvor de skal hen.

Den Kreative Platform er ikke en metode til innovation og entreprenørskab, men den tilbyder et alternativ til, hvordan man gennemfører en innovativ eller entreprenel proces. Den Kreative Platform kan tilføre en hvilken som helst proces, den kvalitet der består i, at deltagerne i processen indgår i et skabende nærvær, og dermed er mere i kontakt med situationen.

Få mere viden om Den Kreative Platform her >

Få professionelle øjne på DIN udfordring
Book en gratis session
Vores eksperter inden for strategi, bæredygtighed og innovation står klar til at sparre med dig om dine ideer og udfordringer.
Kontakt uforpligtende én af vores konsulenter
Book en gratis time her

Relaterede artikler

start-din-virksomhed-med-succes_cover
Start din virksomhed med success
5-x-hvorfor-find-hurtigt-frem-til-problemets-egentlige-aarsag_cover
5 x Hvorfor: Find hurtigt frem til problemets egentlige årsag
rigide-og-flexible-maal-mangler-du-motivation-eller-vedholdenhed
Fleksible og rigide mål. Er problemet motivation eller vedholdenhed?
cover_new-ways-of-working
New ways of working 

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt