Handelsbetingelser

1. Formål Lederindsigt.dk

 1. Lederindsigt.dk er en internetportal med professionelle og nøje udvalgte ledelsesværktøjer, som virksomhedsledere kan få adgang til gennem en årlig abonnementsbetaling. Værktøjerne præsenteres gennem ord, visuelle præsentationer, film og som åbne værktøjsskabeloner, som brugeren direkte kan anvende i sit daglige arbejde. Ved tegning af abonnement tillægges abonnenten således en brugsret til disse ledelsesværktøjer.

2. Brugsrettens omfang

 1. Brugeren får adgang til en internetportal via websitet Lederindsigt.dk med tilhørende værktøjer og materiale i overensstemmelse med det valgte abonnement. Brugeren er berettiget til at anvende værktøjer og andet materiale i erhvervsmæssig sammenhæng.
   
 2. Brugsretten er personlig og skal ved tegning af abonnement tilknyttes navngivne personer. Kontaktoplysninger på navngivne brugere oplyses i forbindelse med abonnementstegning. Det er abonnentens ansvar til stadighed at opdatere de enkelte brugeres kontaktinformationer, herunder e-mailadresser.
   
 3. Brugeren tildeles en adgangskode, der ikke må videregives. I tilfælde af uberettiget videregivelse af adgangskode, forbeholder Lederindsigt A/S sig retten til at lukke for brugerens adgang til Lederindsigt.dk med øjeblikkelig virkning uden refusion for den resterende del af abonnementsperioden.
   
 4. Brugeren er ved mistanke om misbrug af adgangskode forpligtet til hurtigst muligt at ændre adgangskoden.

3. Løbende opdatering

 1. Internetportalen opdateres løbende, ligesom der løbende indlægges nye værktøjer og nyt materiale. Brugerne informeres en gang om måneden om nye værktøjer og nyt materiale. Information sker med e-post.
   
 2. Lederindsigt A/S er berettiget til at begrænse eller afbryde brugernes adgang til websitet i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af websitet. Opdatering og vedligeholdelse søges gennemført på tidspunkter, der vil være til mindst mulig gene for brugerne.

4. Varighed og betaling

 1. Abonnement tegnes for en periode på 1 år ad gangen og løber fra tidspunktet for oprettelse af adgang til internetportalen. I umiddelbar forlængelse af bestilling af abonnement fremsendes ordrebekræftelse med e-post.
   
 2. Betaling for abonnementsperioden sker periodevis forud. Faktura fremsendes i forlængelse af oprettelse af adgang til internetportalen og forfalder 14 dage efter fakturadato.
   
 3. Abonnementet fornys en gang om året, og løber det efterfølgende år fra dato for godkendelse og betaling. Selve fornyelsen foregår ved udsendelse af mail op til 14 dage før udløb af abonnement, hvor kunden har mulighed for opsigelse. Ønskes fornyelse, trækkes den i mailen oplyste abonnementspris. Ved kortfornyelse bedes kunden indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre på det nye kort. Herefter er abonnementet gældende i et år igen.
   
 4. Lederindsigt A/S er berettiget til hvert år den 1. januar at regulere den årlige abonnementsbetaling i forhold til nettoprisindekset for juli måned for det foregående år.
   
 5. Alle priser angivet på lederindsigt.dk er excl. moms

 

5. Rettigheder

 1. Alle rettigheder til værktøjer og andet tilgængeligt materiale på internetportalen tilhører Lederindsigt A/S eller underleverandører, med hvem Lederindsigt A/S har indgået aftale om levering af materiale til internetportalen. Ved tegning af abonnement erhverves udelukkende en brugsret til det tilgængeliggjorte materiale. Værktøjer og andet materiale skal anvendes i overensstemmelse med formålet og med respekt for de enkelte rettighedshaveres immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, varemærkeret m.m.

6. Fortrydelsesret

 1. Nye abonnenter har ret til i en periode på 14 dage regnet fra tidspunktet for aftalens indgåelse at træde tilbage fra aftalen. Tilbagetræden sker ved fremsendelse af skrivelse til Lederindsigt A/S eller pr. mail på info@lederindsigt.dk med oplysning om, at abonnenten ønsker at gøre brug af sin tilbagetrædelsesret.
   
 2. Fortrydelse ved køb af billetter. Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter hos lederindsigt A/S.
   
 3. Ved køb af digitale produkter hos Lederindsigt A/S, leveres produktet i henhold til Forbrugeraftalelovens §18 stk. 2 pkt. 13:

  “levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret”

  Når du accepterer handelsbetingelser, giver du derfor dit samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder, ved køb af digitale produkter. Lederindsigt A/S skal således ikke yde nogen form for fortrydelses- eller returret, efter bestilling er gennemført.

7. Overdragelse

 1. Brugsretten er personlig og kan som udgangspunkt ikke overdrages uden samtykke fra Lederindsigt A/S.
   
 2. Overdragelse til en anden bruger inden for samme virksomhed (samme CVR-nr.) kan dog finde sted ved fremsendelse af kontaktinformationer på såvel den ophørende bruger som den nye bruger.

8. Opsigelse

 1. Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til ophør ved abonnementsperiodens udløb.
   
 2. Opsigelse skal ske skriftligt.

9. Ansvar og erstatning

 1. Lederindsigt A/S stiller ledelsesværktøjer og andet materiale til rådighed for brugeren. Lederindsigt A/S har ingen indflydelse på den enkelte brugers anvendelse af de enkelte værktøjer og kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for abonnentens brug af det til rådighed stillede materiale.
   
 2. Lederindsigt A/S er ikke ansvarlig for fejl i de på websitet uploadede data, herunder forkert eller mangelfuld gengivelse. Lederindsigt A/S forpligter sig til hurtigst muligt at rette konstaterede fejl i websitets dataindhold.
   
 3. Lederindsigt A/S er ikke ansvarlig for abonnentens tab af data eller manglende adgang til websitet som følge af driftsforstyrrelser på internettet eller nedbrud i forsyningslinjer af såvel ekstern som intern karakter.
   
 4. Lederindsigt A/S er ikke ansvarlig for abonnentens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, udgifter til retablering m.m.
   
 5. Erstatningsansvaret for Lederindsigt A/S kan ikke overstige summen af et års abonnementsbetaling for den enkelte abonnent.
   
 6. Punkt 9.1 – 9.5 gælder for såvel abonnentens direkte erstatningskrav mod Lederindsigt A/S som for eventuelle regreskrav fra abonnenten mod Lederindsigt A/S som følge af erstatningskrav rettet mod abonnenten af dennes kontraktspartnere.
   
 7. En event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke kan gennemføres. Ændringer i repertoiret, lokaliteten, delvis gennemførsel af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af billetterne.

10. Lovvalg og værneting

 1. Såfremt der måtte opstå en tvist i forbindelse med nærværende aftale, er det herved aftalt, at en sådan tvist skal pådømmes ved retten i Odense, og således at dansk ret skal anvendes.