Innovation og trends

LEGO Serious Play – seriøs leg med formål

LEGO Serious Play er et procesværktøj, som kan bruges i arbejdet med komplekse udfordringer, når der skal opnås en fælles forståelse, løsninger og overblik. LEGO Serious Play er udviklet på initiativ fra LEGO-gruppen, og er målrettet strategisk udviklingssamarbejde med virksomheder og organisationer. Værktøjet bygger på forskning inden for leg, læring, kreativitet og det universelle LEGO-sprog, og hvordan det kan bidrage til en måde at håndtere udfordringer på.

Når værktøjet bruges, aktiveres flere forskellige sanser gennem seriøs leg; tale, lytte, se, gøre og føle, idet der rent praktisk bygges med legoklodser. Der bygges unikke landskaber, der kan omhandle virksomhedens situation, strategi og organisering. "Leg" med legoklodserne sætter gang i forestillingsevnen hos deltagerne, og der skabes synlighed og overblik i 3D. Gruppearbejdet og samarbejdet om at opbygge noget skaber dynamik, og der tales et fælles sprog i relationen til legoklodsen, som er "alle mands-eje".

LEGO Serious Play egner sig til:

 • Udvikling af dynamiske strategier og handleplaner.
 • Udvikling af et strategisk beredskab/tankegang.
 • Udvikling og frigørelse af det innovative potentiale.
 • Løsning af meget komplekse og/eller konfliktfyldte strategiske, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.
 • Organisationsudvikling.
 • Kortlægning af kerneidentitet, kerneopgaver og kerneprocesser.
 • Optimering af processer.
 • Udvikling af ledelsesteams.
 • Udvikling af teams generelt.
 • Medarbejderudvikling.
 • Udvikling af fælles ejerskab og værdier.

Resultatet af arbejdet med LEGO Serious Play, som værktøj, kan give en fælles mission for ledelsesteamet, identifikation af de vigtigste kerneopgaver, mål og udfordringer. Det kan ligeledes give indsigt i individuelle kompetencer i teamet, samt i ledelsesteamets samlede potentiale. Et fælles normsæt for fremtidens samarbejde i ledelsesteamet, kan brugen af værktøjet også resultere i.

Hvordan bruges værktøjet?

Forberedelse af en LEGO Serious Play proces:

For at få det optimale ud af processen, er det en god ide, at:

 • Fastlægge formålet med processen nøje - evt. med udgangspunkt i en gab-analyse (nuværende situation vs. ønskelig situation).
 • Lave en fasemodel for processen med udgangspunkt i de 7 grundfaser i LEGO Serious Play.
 • Omsætte fasemodellen til individuelle og kollektive byggeøvelser.
 • Inkludere simple individuelle opvarmningsøvelser i de grundlæggende aspekter i LEGO Serious Play:
  • Konstruktion.
  • Story making og - telling.
  • Metaforer.
  • Fantasi og kreativitet.
  • Forklare, at der er tale om seriøs leg med et formål, især ved opstarten af workshoppen.
  • Skabe overblik over processen og formålet med de enkelte dele af workshoppen under hele workshoppen. 

De 7 grundfaser

 1. Byg en individuel model
 2. Byg fælles modeller
 3. Byg et landskab
 4. Lav forbindelser i landskabet
 5. Byg et system
 6. Udforsk udfordringer og test scenarier
 7. Udled Simple Guiding Principles
Lego Serious Play Workshop
(Eks. på landskab bygget under en workshop)

Byggeøvelse - "Lederteamets mission"

Byg en individuel model, der repræsenterer lederteamets mission. Modellen skal yderligere indeholde lederteamets 10 kerneopgaver og være så detaljeret som muligt. (Deadline: 20 minutter)

Byg jeres individuelle modeller sammen, så de repræsenterer lederteamets mission samt kerneopgaver. (Deadline: 20 minutter)

Vejledende spørgsmål til at sætte gang i byggearbejdet:

Hvorfor er I sammen? Hvad skal I opnå sammen? Hvilken værdi skaber I sammen? Hvad er vores rolle?

Eksempel på lederteamets mission og eksempler på kerneværdier:

Som ledelse vil vi søge at udvikle vores markedssektor i Danmark til gavn for kunderne, og gennem god kommunikation skabe en god professionel, attraktiv arbejdsplads til gavn for medarbejderne.

 • Vi driver salget af produkter i Danmark og sikrer fokus på kunden.
 • Vi omsætter nordiske og globale strategier gennem effektive analyser til forretningsmæssige handlinger i Danmark.
 • Vi er på forkant med udviklingen iblandt stakeholders, og anvender denne indsigt og viden i forretningsforståelsen og ledelsen.